Reglement De Kooy

REGLEMENT GEBRUIK MARITIEM VLIEGKAMP “DE KOOY”

Ref. Orderboek vliegdienst OBA? Convenant 2003 (modelvliegen op het MVKK)

 1. We zijn te gast op een militair vliegveld, dit verplicht ons om ons te houden aan regels die zijn opgelegd door de leiding van de Kooy.
 2. Voor een lid van de Helderse Modelvlieg Club is het gebruik van het modelvliegveld slechts toegestaan, indien zijn naam voorkomt op de lijst van leden, die zijn gerechtigd op te treden als Modelvliegleider (gebrevetteerd vlieger en/of instructeur) of als er al een Modelvliegleider op het modelvliegveld aanwezig is.
 3. Het eerst aanwezige lid, wiens naam tevens dient voor te komen op de lijst van leden die gerechtigd zijn op te treden als Modelvliegleider, meldt zich bij de wachtpost van het Marine Bewaking Korps (MBK) op de Kooy. Hier neemt hij de Portofoon en het Logboek in ontvangst.
 4. Hij stelt zich op de hoogte van de bediening en controleert de werking van de portofoon en meldt zich met het hem opgegeven roepnaam (modelvliegclub).
 5. Bij de verkeersleider op de toren vraagt hij toestemming om het veld te betreden, door track 3 te mogen kruisen naar de Alfa sector. Indien de toren niet is bezet (gesloten veld) meldt hij zich bij de (operatie-officier) van de Aeroclub en geeft door dat er gevlogen gaat worden op de “zuid” Alfa sector.
 6. Het vliegveld voor modelvliegers is altijd de Alfa sector (zuidoost punt).
 7. Modelvliegers gebruiken de aangeduide route om het modelvliegveld te bereiken. De eerste aanwezige vraagt toestemming via de portofoon aan de verkeersleider toegang tot het vliegveld en of track 3 overgestoken kan worden. Modelvliegers die later komen melden zich telefonisch bij de Modelvliegleider, deze neemt contact op met de verkeersleider. Na verkregen toestemming mag de modelvlieger het vliegveld op en via de aangeduide route naar het modelvliegveld gaan. Zij letten goed op voor startende, c.q. landende offshore heli’s en vliegtuigen.
 8. Zij rijden NOOIT over de start/landingsbaan, tenzij op aanwijzing van de verkeersleiding.
 9. Op het modelvliegveld aangekomen parkeert men de auto of fiets op aanwijzing van de Modelvliegleider.
 10. Indien een lid van de Helderse Modelvlieg Club de aanwijzingen van de Modelvliegleider niet volgt, kan de Modelvliegleider hem de verdere deelname aan de modelvliegactiviteiten ontzeggen. Hij meldt dit aan de commandant, dtv, de operatie-officier:?a. De Modelvliegleider verplicht zich het bestuur in kennis te stellen van het niet opvolgen van de aanwijzingen of het overtreden van de algemene verbodsbepalingen op het modelvliegveld door welk lid dan ook.
 11. Indien de laatste modelvlieger, tevens Modelvliegleider zijnde, die vliegplaats verlaat, meldt hij dit aan de operatie officier en zo nodig ook aan de Vliegcoördinator van de Aeroclub met eventuele bijzonderheden.?a. Hij checkt het modelvliegveld op eventueel achtergebleven rommel en neemt dit mee.?b. Hij vraagt toestemming aan de verkeersleider om de track te mogen kruisen en het vliegveld te verlaten.?c. De in ontvangst genomen portofoon en ingevuld logboek worden teruggebracht naar de MBK.

ALGEMENE BEPALINGEN

Openingstijden modelvliegveld “Alfa” sector:?

 • op werkdagen van 17:00 tot zonsondergang?
 • op zaterdag, zon- en feestdagen van 08:00 tot zonsondergang
 • op zon- en feestdagen brandstof motoren vanaf 12:00 tot zonsondergang

ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

 1. Er mag op zondag en andere christelijke feestdagen niet vóór 12.00 uur worden gevlogen met brandstofmotormodellen. (Voor Zwevers en Electro modellen geldt deze bepaling niet).
 2. Beginnelingen vliegen uitsluitend onder begeleiding van een gebrevetteerde modelvlieger.
 3. Het is verboden om op “De Kooy” te fotograferen of te filmen.
 4. Er mogen nooit meer dan 5 auto ‘s langs de sloot op het modelvliegveld staan.
 5. Het is verboden zich op plaatsen te begeven, welke niet staan beschreven als modelvliegveld voor modelvliegers.
 6. Loop niet onnodig door het hoge gras, dit is broodwinning voor anderen.
 7. Er mogen nooit meer dan 3 modellen tegelijk in de lucht zijn, bij meer is de veiligheid niet te waarborgen.

Het modelvliegen binnen de Gemeente Den Helder wordt door het bestuur ontraden. Het lid dat zich binnen de Gemeente Den Helder met modelvliegen bezighoudt doet dit geheel op eigen verantwoording, het bestuur neemt in deze geen enkele aansprakelijkheid op zich.
U representeert altijd uw Club, dus staan er altijd veel belangen op het spel !!!?

Houdt dan ook altijd onze club in ere en leef de gestelde regels na.