Huishoudelijk Reglement HMC

Artikel l. Doel.

 1. De Helderse Modelvlieg Club stelt zich ten doel de modelvliegsport in de ruimste zin genomen te stimuleren en te bevorderen.

Artikel 2. Leden.

 1. De clubleden worden onderscheiden in volwassenen, jeugdleden, donateur(trices) en ereleden.
 2. Volwassenen zijn zij die de leeftijd van 18 jaar hebben overschreden.
 3. Jeugdlid is men vanaf de leeftijd van 10 jaar tot en met het jaar waarin hij/zij 18 wordt.
 4. Donateur(trices) zijn zij die de vereniging voor minimaal € 10,00 per jaar steunen. Het is voor hen mogelijk een toegangsbewijs voor het maritiem vliegkamp “De Kooy” te krijgen.
 5. Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur.

Artikel 3. Contributie.

 1. De HMC contributie wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering c.q. jaarvergadering.
 2. De contributie kan jaarlijks worden aangepast in verhouding met de inflatie en zal worden bekrachtigd op de algemene ledenvergadering voor het daarop volgende jaar.
 3. De contributie is inclusief het clublidmaatschap aan de KNVvL.
 4. Jeugdleden betalen 50% van de vastgestelde volwassenen contributie.
 5. Volwassenen en jeugdleden welke van meerdere clubs lid zijn betalen bij de oudste club (laagste clubnummer) de bijdrage voor de KNVvL.
 6. De contributie is verschuldigd bij vooruit betaling en dient te worden voldaan voor 25 november van het kalenderjaar. Indien de verschuldigde contributie niet is bijgeschreven op onze bankrekening uiterlijk op 30 november dan zal het lid uitgeschreven worden bij de KNVvL per 1 december.
 7. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie aan de HMC.

Artikel 4. Lidmaatschap.

 1. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend automatisch jaarlijks verlengd.
 2. Bij toetreding tot de vereniging dient men eenmalig € 5,00 inschrijfgeld te voldoen.
 3. Bij toetreding tot de vereniging dient het meerderjarig lid een verklaring te tekenen dat hij zich zodanig als lid heeft aangemeld. Jeugdleden dienen het aanmeldingsformulier te laten tekenen door de ouders (voogd) verzorgers.
 4. Een lid dat zich met modelvliegen bezig houdt, is verplicht tevens lid te worden van de KNVvL (dit gaat automatisch via het clublidmaatschap).

Artikel 5. Beëindiging of lidmaatschap.

 1. Dit kan gedurende het gehele jaar, door een schriftelijke opzegging aan het bestuur (e-mail of brief).
 2. Opzeggen van het clublidmaatschap dient uiterlijk voor 30 november van het lopend kalenderjaar te gebeuren.
 3. Het lidmaatschap wordt altijd per 31 december beëindigd.
 4. Door overlijden.
 5. Door wanbetaling, dit ter beoordeling van het bestuur.
 6. Ontzetting door het bestuur op grond van ernstige bezwaren of naar aanleiding van een schriftelijke, met reden omkleedde aanvraag van tenminste 10 stemgerechtigde leden. Het betrokken lid heeft recht op beroep tijdens een algemene ledenvergadering.

Artikel 6. Vergaderingen.

 1. Tenminste eenmaal per jaar, in de maand januari of februari wordt een algemene jaarvergadering uitgeschreven. Hiertoe worden alle leden uitgenodigd.

Artikel 7. Bestuur.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 8 leden.
 2. Het bestuur kan de volgende functionarissen omvatten; voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, bouwleider, 2e secretaris, 2e penningmeester en media manager.

Artikel 8. Kascontrolecommissie.

 1. Op de algemene jaarvergadering wordt uit de leden een commissie van 2 personen gekozen, die tenminste eenmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester controleert en hiervan de leden verslag uitbrengt.
 2. Per jaar treedt een lid uit en wordt een nieuw lid toegevoegd.

Artikel 9. Slotbepalingen.

 1. De leden dienen zich te houden aan de bepalingen, die hen door het bestuur zijn opgelegd.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, eventueel in overleg met de KNVvL.
 3. Dit huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd of enig artikel daarvan tijdelijk buiten werking worden gesteld door een algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld in de oprichtingsvergadering op 5 mei 1965 en gewijzigd bij besluit van daarna volgende ledenvergaderingen, laatstelijk op 19 februari 2016.